Το Ευρωπαικό Φόρουμ για την Πρωτοβάθμια Υγεία ξεκίνησε στις αρχές του 2015 από μια ομάδα ενδιαφερόμενων μερών από διάφορες χώρες. Στόχος του Φόρουμ είναι να βελτιώσει την υγεία του πληθυσμού προωθώντας μια ισχυρή Πρωτοβάθμια Υγεία . Αυτό γίνεται υποστηρίζοντας την Πρωτοβάθμια Υγεία, δημιουργώντας δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία για την Πρωτοβάθμια Υγεία και ανταλλάσσοντας πληροφορίες μεταξύ των μελών του. Το Φόρουμ αποσκοπεί στο να επεκτείνει τη βάση μελών του και συνεπώς να καταστεί μια ηγετική δύναμη για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Υγείας στην Ευρώπη.


Εισαγωγή

Η ισχυρή Πρωτοβάθμια Υγεία (ΠΥ) παράγει καλύτερα αποτελέσματα υγείας με χαμηλότερο κόστος. Αυτή είναι η πιο σύντομη σύνοψη των διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων. Προάγωντας μια ισχυρή ΠΥ η υγεία του πληθυσμού μπορεί να βελτιωθεί. Η ισχυρή ΠΥ δεν αναδύεται  αυτόματα. Είναι απαραίτητες οι κατάλληλες συνθήκες στο επίπεδο του συστήματος υγείας και στην πρακτική ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών ΠΥ να μπορούν και να είναι πρόθυμοι να αναλάβουν την ευθλυνη για την φροντίδα της υγείας του πληθυσμού. Σε όλα τα μέρη της Ευρώπης η διαδικασία ενίσχυσης της ΠΥ είναι σε εξέλιξη. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τη συλλογή και το διαμοιρασμό πληροφοριών σχετικά με τις δομές και τις στρατηγικές που έχουν σημασία.

 

Το όραμα μας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα

H πλειοψηφία των παραπόνων υγείας από τους ανθρώπους αντιμετωπίζονται μεσω της αυτοφροντίδας και Πρωτοβάθμιας Υγείας, σε κοινοτικό επίπεδο. Η αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων στο πλαισιο της οικογένειας και της κοινότητάς τους είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της Πρωτοβάθμιας Υγείας. Με τη φροντίδα στο σπίτι για τον ηλικιωμένο πληθυσμό σε διαπολιτισμική φροντίδα σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές, η Πρωτοβάθμια Υγεία συνεισφέρει στη ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής. Συνεπώς, οι οικογενειακοί γιατροί λειτουργούν στο πλαισιο της τοπικής ομάδας παροχής υγείας, αξιοποιώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση. Η εστιασμένη στον ασθενή ανταπόκριση, με ειδική εστίαση στις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες είναι ακόμα ένα βασικό στοιχείο της Πρωτοβάθμιας Υγείας. Απαιτεί την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ασθενών στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Υγείας. Ένα τρίτο βασικό στοιχείο είναι λειτουργία πλοήγησης: αναφορικά με τη μη διαφοροποιημένη κλίμακα παραπόνων που παρουσιάζονται στο επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Υγείας και στο γεγονός ότι οι πάροχοι φροντίδας προσφέρουν κατακερματισμένες υπηρεσίες, οι επαγελματίες Πρωτοβάθμιας Υγείας βοηθούν τους ασθενείς να πλοηγηθούν στο σύστημα υγείας. Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες o ρόλος “θυροφύλακα” που έχουν οι γενικοί επαγγελματίες υγείας τους καθιστά υπευθυνους για την επαρκή παραπομπή και καθοδήγηση των ασθενών, υπό σωστές και ασφαλείς συνθήκες.


Υπάρχουν άπλετα δεδομένα τα οποία υποστηρίζουν ότι η Πρωτοβάθμια Υγεία προσφέρει καλύτερη φροντίδα και αποτελέσματα υγείας, με χαμηλότερο κόστος.

Σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον
Η γήρανση των Ευρωπαϊκών κοινωνιών, ο προβληματισμός για τα αυξημένα κόστη και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, και μια ισχυρή επιθυμία διασφάλισης της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, είναι όλο και περισσότερο κοινά ζητηματα σε όλες πρακτικά τις Ευρωπαϊκές χώρες.


Οι περισσότερες χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι σε διαδικασία θεμελιώδους ανασχηματισμού του συστήματος υγείας τους. Ενω πολλές πρωτοβουλίες για την Πρωτοβάθμια Υγεία ανθίζουν σε τοπικό επίπεδο, το κυρίαρχο ρεύμα φροντίδας της υγείας και των πολιτικών υγείας συχνά δεν είναι προσανατολισμένα προς την υποστήριξη και ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Υγείας. Αυτό αποτελεί μια ανυπέρβλητη πρόκληση για όσους εμπλέκονται στην πρακτική και την πολιτική.


Όλο και περισσότερο, οι πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. Μέσα από κατευθυντήριες οδηγίες και διατάγματα, αλλά και μέσω της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού και την κατανομή των επιδοτήσεων, δημιουργούνται ευκαιρίες για την ανάπτυξη διεθνών ανταλλαγών και την βελτίωση των συστημάτων υγείας μέσα από ένα κοινό όραμα. Από την άλλη πλευρά, δημιουργεί την πρόκληση της εξισορρόπησης μεταξύ της εστιασμένης στην αγορά και τον ανταγωνισμό προσέγγιση και του συνεργατικού χαρακτήρα της κοινοτικά προσανατολισμένης Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Ποιές είναι οι προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για την Πρωτοβάθμια Υγεία?

Ο βασικός στόχος του Φόρουμ είναι να βελτιώσει την υγεία του Ευρωπαϊκού πληθυσμού προωθώντας μια ισχυρή Πρωτοβάθμια Υγεία. Αυτό γίνεται παρακολουθώντας την κατάσταση της Πρωτοβάθμιας Υγείας στις Ευρωπαϊκές χώρες, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τις κατάστασεις που είναι σημαντικές για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Υγείας, και ανταλλάσσοντας εμπειρίες. Το Φόρουμ υποστηρίζει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, επηρεάζει πολιτικές (υγείας) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (EΕ, ΠΟΥ) και υποστηρίζει την έρευνα.


Το Φόρουμ συνδέει τρείς ομάδες ενδιαφερόμενων μερών: το πεδίο της υγείας, τους φορείς χάραξης πολιτικής για την υγεία, και τους παραγωγούς και αξιολογητές των πληροφοριών για την υγεία. Τα μέρη αυτά εργάζονται σε τρια επίπεδα: το τοπικό επίπεδο, το εθνικό επίπεδο και το υπερεθνικό επιπεδο.


Συνδέοντας την πολιτική, την πρακτική και την έρευνα το Φόρουμ αποσκοπεί στο να δώσει το έναυσμα για τη δημιουργία πολιτικών βασισμένων στο όραμα και τα δεδομένα όσο αποσκοπεί στο να υποστηρίξει μια πρακτική ΠΥ προσανατολισμένη στην ποιότητα και ισονομία.